Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Wyspiańskiego 2D

 

57-300 Kłodzko

 

 

tel/fax: 74 865 43 00

e-mail: opsklodzko@vp.pl

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA Ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA Ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej-Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020".

 

Zgłoszenie do prac w komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu
"Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro II"

więcej informacji w zakładce "Realizowane projekty"

 

 

 

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

(t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 2134 ze zm.)

Program RODZINA 500+

wprowadza od 1 lipca 2019r. zmiany do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł. mies. na dziecko.

Począwszy od 1 lipca 2019r. świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia -
bez względu na sytuację finansową.

Druki wniosków o przyznanie świadczenia od 17 lipca 2019 r. można pobrać w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d
lub na stronie internetowej: ops.klodzko.pl

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać
w formie papierowej

w Ośrodku Pomocy Społecznej począwszy

od 1 sierpnia 2019 r.

natomiast w formie elektronicznej

od 1 lipca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. prawo do świadczenia na dziecko zostanie ustalone z wyrównaniem od 1 lipca2019r., jednak nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację małżeństwa wnioskodawcy (jeżeli jest wydane),

- prawomocne orzeczenie sądu o naprzemiennej opiece obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w rozłączeniu lub separacji, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach czasu (jeżeli jest wydane),

- prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o powierzeniu opieki nad dzieckiem lub o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka (jeżeli jest wydane),

- zaświadczenie sądu opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka (jeżeli jest prowadzone)

- inne dokumenty, które okażą się niezbędne do ustalenia uprawnień (np. dotyczące zamieszkiwania lub zatrudnienia poza granicami RP).

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- rodzicowi,

-opiekunowi faktycznemu (osobie, która wystąpiła o przysposobienie dziecka),

-opiekunowi prawnemu na dziecko, które wspólnie z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu.

Ilekroć jest mowa o dziecku należy przez to rozumieć zamieszkujące wspólnie z rodzicem i pozostające na jego utrzymaniu dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli dziecko:

- pozostaje w zawiązku małżeńskim,

- umieszczone jest w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej, innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie,

- umieszczone jest w pieczy zastępczej.

W przypadku gdy wnioskodawca lub współmałżonek/ojciec dziecka zamieszkują lub są osobami aktywnymi zawodowo poza granicami RP w kraju w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przyjmuje wniosek w sprawie przyznanie świadczenia wychowawczego i przekazuje go Wojewodzie Dolnośląskiemu celem ustalenia, czy stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie wychowawcze wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, wydatkowania świadczenia niezgodnie z celem lub jego marnotrawienie - może zostać zlecone przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w celu weryfikacji wątpliwości.

Osoby i rodziny pobierające świadczenie wychowawcze są zobowiązane do niezwłocznego informowania organu wypłacającego świadczenie o zmianie sytuacji życiowej mającej wpływ na przyznane uprawnienia.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego można uzyskać osobiście w Dziale Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku – pokój nr 5 i 6 / parter

lub telefonicznie: 74 865 43 00, 74 865 43 08, 74 865 43 09 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje,

że od 1 sierpnia br. przyjmuje wnioski w formie papierowej w sprawie przyznania
świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy(2019/2020).

Wnioski drogą elektroniczną mogą być składane począwszy od 1 lipca 2019 r.

Nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego
rozpoczyna się 1 października 2019 r. i kończy 30 września 2020 r.
natomiast dotyczący świadczeń rodzinnych
rozpoczyna się 1 listopada 2019 r. i kończy 31 października 2020 r.

 

Druki wniosków można pobrać od 17 lipca 2019 r.w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku , ul.Wyspiańskiego 2d, pokój nr 5 i 6, gdzie również będą przyjmowane wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku.

Rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalania uprawnień do świadczeń jest rok 2018 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku utraty i uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, decyzje ZUS) oraz wysokość utraconego i uzyskanego dochodu (np. PIT-11, PIT-40A, zaświadczenie pracodawcy).

Za utratę dochodu uznaje się:

- uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

- utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

-utratę zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

- utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, utratę świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

- utratę świadczenia rodzicielskiego,

- utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- utratę stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust. 1 i 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Za uzyskanie dochodu uznaje się:

- zakończenie urlopu wychowawczego,

- uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kryterium uprawniające do korzystanie ze świadczeń w okresie zasiłkowym 2019/2020 wynosi:

- 674 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 764 zł. (jeżeli jest dziecko niepełnosprawne) –
do ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków,

- 764 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie – do ustalenia uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- 1.922 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie – do ustalenia uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

- 800 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie – do ustalenia uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne przyznawane bez względu na sytuację finansową:

- zasiłek pielęgnacyjny,

- świadczenie pielęgnacyjne,

- świadczenie rodzicielskie.

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko w celu ustalenia uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami niezbędne jest przedstawienie wyroku lub ugody zawartej przed sądem zobowiązującej drugiego rodzica dziecka do płacenia alimentów na dziecko, chyba, że:

- drugi rodzic dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

- dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Szczegółowe informacje na temat warunków ustalania uprawnień do świadczeń, wniosków
i niezbędnych dokumentów można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul.Wyspiańskiego 2d pokoju nr 5 i 6 lub telefonicznie:(74) 865 43 00, 867 37 56, 867 72 17 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Terminy realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020

 

 

Lp.

Rodzaj świadczenia

Miesiąc złożenia wniosków wraz z kompletem dokumentów

Termin rozpatrzenia wniosku i realizacji świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Jednorazowe świadczenie „Dobry start”

 

lipiec 2019r.
(drogą elektronicz.)
– sierpień 2019r.

 

 

do 30 września 2019r.

 

wrzesień 2019r.

 

 

do 30 listopada 2019r.

 

października 2019r.

 

 

do 31 grudnia 2019r.

 

listopad 2019r.

 

 

do 31 stycznia 2020r.

 

grudzień 2019r.

 

 

wniosek pozostaje bez rozpatrzenia

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Świadczenia wychowawcze

(program Rodzina 500+)

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

 

lipiec 2019r.
(drogą elektonicz.)
– sierpień 2019r.

 

 

do 31 października 2019r.

 

wrzesień 2019r.

 

 

do 30 listopada 2019r.

 

października 2019r.

 

 

do 31 grudnia 2019r.

 

listopad 2019r.

 

 

do 31 stycznia 2020r.

 

grudzień 2019r.

 

 

do 29 lutego 2020r.

 

 

3.

 

 

 

Świadczenia rodzinne

 

 

lipiec 2019r.
(drogą elektronicz.)
– sierpień 2019r.

 

 

do 30 listopada 2019r.

 

wrzesień
– październik 2019r.

 

do 31 grudnia 2019r.

 

listopad
– grudzień 2019r.

 

 

do 29 lutego 2020r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że od 1 sierpnia 2019r. można składać w formie papierowej
wnioski w sprawie przyznania świadczenia „Dobry start” na dziecko na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski w formie elektronicznej można składać począwszy od 1 lipca 2019.

Świadczenie „Dobry start” ma charakter jednorazowy i wynosi 300 zł. na dziecko
w wieku do ukończenia 20 roku życia (lub 24 w przypadku dziecka niepełnosprawnego)
kontynuującego naukę w szkole w roku szkolnym 2019/2020.

Jest to świadczenie przyznawane bez względu na sytuację finansową.

Wnioski można składać do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Druki wniosków można pobrać od 17 lipca br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d,
pok. nr 5 i 6, gdzie również będą przyjmowane wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami w godzinach pracy Ośrodka.
Druki dostępne są również na stronie internetowej www.ops.klodzko.

Szczegółowe informacje n/t świadczenia „Dobry start” można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku, bądź telefonicznie: 74 865 43 00, 74 865 43 08, 74 865 43 09 w godzinach pracy Ośrodka.

Pracujemy

od poniedziałku do piątku:

od 7:00 do 15:00

przyjmowanie klientów pomocy społecznej

od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 10:00,

 

przyjmowanie klientów w sprawie świadczeń rodzinnych 500+, 300 +

od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 15:00

Kasa Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku czynna: od 10:00 do 13:30.

Środa jest dniem wolnym od przyjmowania klientów.

 

 

 


Informacje o wypłatach:

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500 +

W KASIE TUT. OŚRODKA

ZA  MIESIĄC  LUTY   2020 r.

  A  -  K    06  lutego  2020 r.  (czwartek)

   L  -  Ż    13 lutego  2020 r.  (czwartek)

 


WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,

OPIEKUŃCZYCH, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA,

ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

W KASIE TUT. OŚRODKA
na podstawie wydanych decyzji na nowy okres zasiłkowy - od 01.11.2019 r.

ZA   MIESIĄC  LUTY   2020 r.

A  -  Ż     14  lutego 2019 r. (piątek)

 


ZASIŁKI OKRESOWE

w   lutym   2020 r.

WYPŁACONE ZOSTANĄ

 

A  -  M   18 lutego 2020 r. (wtorek)
N  -  Ż    19 lutego 2020 r.  (środa)

 __________________________________________________________________________

WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH

 A - Ż  20  lutego  2020 r. (czwartek)

__________________________________________________________________________

 

WYPŁATA  ZASIŁKU CELOWEGO W RAMACH PROGRAMU

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

W    LUTYM   2020 r.

 

              A  -  M      10 lutego 2020 r.  (poniedziałek) 

   N  -  Ż      11 lutego 2020 r.  (wtorek)

  __________________________________________________________________Adres redakcji BIP:

ul. Wyspiańskiego 2D

57-300 Kłodzko

tel/fax: (74) 865 - 43 - 00


 

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   160238
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 14:56
data weryfikacji:   25.10.2015 14:56
data ostatniej zmiany:   19.02.2020 15:26 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]