Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został przez Burmistrza Miasta Kłodzka Zarządzeniem Nr 334.0050.2015 z dnia 16 grudnia 2015r.

 

Jest to II kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego, który funkcjonuje na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko od 2011 roku.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego stanowi 11 przedstawicieli podmiotów i instytucji zaangażowanych w realizację działań na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

 1. Jarosław Jarosz (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku) – przewodniczący Zespołu

 2. Celina Włodarczyk (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – zastępca przewodniczącego Zespołu

 3. Dorota Jaworska (Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku) – sekretarz Zespołu

 4. Dorota Paczka (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku) – członek Zespołu

 5. Krzysztof Franc (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku) – członek Zespołu

 6. Agnieszka Ogonowska (Szkoła Podstawowa Nr 7) – członek Zespołu

 7. Katarzyna Mazur (Sąd Rejonowy w Kłodzku/ I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich) – członek Zespołu

 8.  Anna Kmieć („Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku) – członek Zespołu

 9. Teresa Budzioch „Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomocy Społeczna” – członek Zespołu

 10. Dorota Janczys Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku – członek Zespołu

 11. Katarzyna Żuchowicz „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodzku” – członek Zespołu

 

Przedstawiciele wyżej wymienionych podmiotów i instytucji współpracują ze sobą w ramach prac Zespołu celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się
w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Każda z osób wykorzystując swoje doświadczenie, kwalifikacje, własne kompetencje, umiejętności podejmuje działania na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia dla osób pokrzywdzonych i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie na terenie miasta Kłodzka. Celem głównym Zespołu jest
profilaktyka
i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko oraz marginalizacja rozmiaru i następstw przemocy w rodzinie, a także efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

 

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

 

 • Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

 • Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  - diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

  - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

  - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

  - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

  - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Kłodzko tworzy grupy robocze w skład, których wchodzą przedstawiciele:

 

 1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku,

 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 3. Komendy powiatowej policji w Kłodzku,

 4. Oświaty,

 5. Ochrony zdrowia.

 

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Akty prawne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz funkcjonowaniem Zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych:

 

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1390)

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

 3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

 4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017-2022

 5. Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 kwietnia 2011r.
  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 6. Uchwały Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej w Kłodzku Nr VII/71/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r., w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 7. Zarządzenie Nr 334.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 grudnia 2015r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
ilość wyświetleń:   1076
data wytworzenia informacji:  21.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.03.2018 11:03
data weryfikacji:   21.03.2018 11:03
data ostatniej zmiany:   21.03.2018 11:08 Rejestr zmian