Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Świadczenia niepieniężne

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 

1.Praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym przez pracowników socjalnych.

Praca socjalna prowadzona jest:

1)                 z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

2)                 ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Jest świadczeniem realizowanym na rzecz osób i rodzin bez względu na posiadany dochód.

 

2.  Składki na ubezpieczenie społeczne - za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty.

 

3. Sprawienie pogrzebu - odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

 

4 Poradnictwo specjalistyczne - w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom, rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

 

5. Interwencja kryzysowa - celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

 

 6. Schronienie - udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku osób bezdomnych.

 

7. Posiłek oraz niezbędne ubranie - przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do poru roku;

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

 

 

8. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – udzielane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzin, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

9. Mieszkanie chronione - osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniem psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy przygotowującą pod opieką specjalistów, osoby tam zamieszkujące do prowadzenia tam samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

 

           10. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej - osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

1)                 w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

2)                 w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

3)                 w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1.                  mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2.                  małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3.                  gmina z której osoba został skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1.                  mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,

2.                  małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z zawartą umową,

3.                  gmina z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby w/wym.

 

Poza świadczeniami z pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych ustalających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Osobie nie posiadającej żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przyznana pomoc w postaci ustalenia prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni pod warunkiem, że w trybie wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustali sytuację życiową osoby oraz, że osiągane dochody nie będą przewyższały kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
ilość wyświetleń:   1096
data wytworzenia informacji:  30.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  30.03.2018 14:26
data weryfikacji:   30.03.2018 14:26
data ostatniej zmiany:   30.03.2018 14:26 Rejestr zmian