Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zasady ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej

 

Zasady ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej

 

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Świadczenia z pomocy społecznej  przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę ustala się dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych  tego miesiąca mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

            Decyzję administracyjną o przyznanie lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji życiowej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej itp.

W przypadku ubiegania się o świadczenia po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

 

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia o zmianie swojej sytuacji życiowej mającej wpływ na ustalone prawo do świadczeń.

Niepoinformowanie o zmianie sytuacji mającej wpływ na ustalone uprawnienia do świadczenia może powodować uznanie pobranych świadczeń za nienależnie pobrane i dochodzenia ich zwrotu.

 

Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia.

Decyzję można także zmienić w sytuacji, jeżeli osoba marnotrawi przyznane świadczenia lub wykorzystuje je niezgodnie z przeznaczeniem, lub stwierdzono brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w celu poprawienia swojej trudnej sytuacji życiowej.

Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Obecnie obowiązujące kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej wynoszą:

1.                  dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł.,

2.                  dla osoby w rodzinie – 514 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi – 604 zł., natomiast kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 288 zł.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie pomocy (w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- kwotę alimentów świadczoną na rzecz innych osób.

 

Do dochodu nie wlicza się:

- jednorazowego świadczenia socjalnego,

- zasiłku celowego,

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

- wartości świadczenia w naturze,

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej o których mowa w ustawie o działaczach opozycji komunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

- świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego,

- świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o Karcie Polaka.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej poza spełnionym kryterium dochodowym przysługuje po stwierdzeniu co najmniej jednego z podanych poniżej powodów:

- sieroctwa,

- bezdomności,

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochro0ny ofiar handlu ludźmi,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

- trudności w integracji cudzoziemców,

- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej realizowane są po odebraniu decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie poprzez:

- wypłatę w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych wcześniej terminach wypłat,

- przelewem na wskazany rachunek bankowy,

- przekazem pocztowym na adres zamieszkania.

 

W przypadku marnotrawienia przyznanej pomocy, może nastąpić zmiana formy wypłaty z gotówki na bony gotówkowe.

W roku 2018 w celu realizacji bonów gotówkowych dla osób korzystających z pomocy społecznej podpisane zostało porozumienie z PSS „Społem”. Bony mogą być realizowane przez nabywanie  niezbędnych artykułów o wartości nominalnej bonu (10 zł. lub 20 zł.) z wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych w następujących sklepach w Kłodzku:

- ul. Zamiejska 1,

- ul. Targowa 2,

- ul. Św.Wojciecha 32,

- ul. Mickiewicza 1

Bony mogą być realizowane w terminie do dnia 20 grudnia 2018r.

 

Pogrzeby realizowane na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej obsługuje firma: PHU „MARPOL” Kłodzko, ul.Piastowska 9.

 

Pomoc w formie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Kłodzka realizowana jest poprzez zapewnienia miejsca noclegowego w Noclegowni usytuowanej w Kłodzku przy ul.Łukasińskiego 57.

Noclegownia prowadzona jest obecnie przez Stowarzyszenie „PROMYK” Kłodzka Pomoc Społeczna.

Osoby przyjmowane są do Noclegowni po otrzymaniu skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku. Poza godzinami pracy Ośrodka może nastąpić interwencyjne przyjęcie do Noclegowni z udziałem policji lub straży miejskiej.

W Noclegowni w okresie od 15 maja do 15 września można skorzystać z pomocy w formie noclegu, natomiast w pozostałych miesiącach roku noclegownia czynna jest całodobowo.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych realizowana jest na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej przez opiekunki zatrudnione przez Stowarzyszenie „PROMYK” Kłodzka Pomoc Społeczna w domu podopiecznego.

Wymiar i zakres przyznanych usług ustalany jest w trybie decyzji administracyjnej w oparciu występujące potrzeby z uwzględnieniem możliwości wnioskodawcy.

Cena całkowita 1 godziny świadczonych usług w 2018r. wynosi 18 zł. Odpłatność osób korzystających z pomocy usług opiekuńczych ustalana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku wg poniższej tabeli:

Lp.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

Odpłatność osoby samotnie gospodarującej (%)

Odpłatność osoby w rodzinie (%)

1.

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2.

powyżej 100% do 125%

5%

6%

3.

powyżej 125% do 150%

6%

8%

4.

powyżej 150% do 175%

8%

10%

5.

powyżej 175% do 200%

10%

12%

6.

powyżej 200% do 225%

12%

15%

7.

powyżej 225% do 250%

15%

20%

8.

powyżej 250% do 275%

20%

25%

9.

powyżej 275% do 300%

25%

35%

10.

powyżej 300% do 325%

35%

45%

11.

powyżej 325% do 350%

45%

60%

12.

powyżej 350% do 375%

60%

75%

13.

powyżej 375% do 400%

75%

100%

14.

powyżej 400%

100%

100%

 

Zaświadczenia o wysokości pobranych świadczeń z pomocy społecznej wydawane są na wniosek osoby uprawnionej.

 

Ogólne informacje n/t trybu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, terminów wypłaty świadczeń, odbioru decyzji administracyjnej i zaświadczeń można uzyskać osobiście w Dziale Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul.Wyspiańskiego 2d, pok. nr 7 w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

lub telefonicznie: (74) 865 43 11,  865 43 12, 865 43 13, 865 43 14.

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
ilość wyświetleń:   1128
data wytworzenia informacji:  30.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  30.03.2018 14:27
data weryfikacji:   30.03.2018 14:28
data ostatniej zmiany:   30.03.2018 14:28 Rejestr zmian