Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Świadczenia rodzinne

 

Świadczenia rodzinne

 

przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 1952).

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 

  1. Zasiłek rodzinny z dodatkami,

  2. Zasiłek pielęgnacyjny,

  3. Świadczenie pielęgnacyjne,

  4. Specjalny zasiłek opiekuńczy,

  5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

  6. Świadczenie rodzicielskie.

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r.

 

Warunkiem przyznania świadczeń jest złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Wnioski przyjmowane są począwszy od 1 sierpnia 2017r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul.Wyspiańskiego 2d (pok. nr 5 i 6) w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka są świadczeniem uzależnionym od dochodu.

 

Kryterium uprawniające do pobierania tych świadczeń wynosi:

 

- 674 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie do przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub 764 zł. w sytuacji, jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko,

 

- 764 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego,

 

- 1.922 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 

1. Zasiłek rodzinny: przysługuje rodzicowi, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się niepozostającej na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci, bądź zasądzenia z ich strony alimentów). Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez dziecko:

 

- 18 roku życia,

 

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

 

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkolę lub w szkole wyższej i legitymuje się jednocześnie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2017/2018 wynosi:

 

- 95 zł.mies. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia.

 

- 124 zł.mies. na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia,

 

- 135 zł.mies. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 

- z tytułu urodzenia dziecka: przysługuje jednorazowo matce lub ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wysokości 1.000 zł. na każde dziecko w wieku do ukończenia 1 roku życia. Dodatek przysługuje pod warunkiem, że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie lekarza lub położnej),

 

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka pozostającym w stosunku pracy i przebywającym na urlopie wychowawczym. Świadczenie wypłacane jest w wys. 400 zł. mies. przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opieka sprawowana jest nad więcej niż 1 dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy kalendarzowych jeżeli opieka sprawowana jest nad niepełnosprawnym dzieckiem. Dodatek nie przysługuje jeżeli: osoba uprawniona bezpośrednio przed uzyskaniem urlopu wychowawczego nie pozostawała w stosunku pracy przez okres minimum 6 miesięcy, podjęła lub kontynuuje pracę zarobkową uniemożliwiającą jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, korzysta z zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego,

 

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka: przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica zostało oddalone. Dodatek przysługuje w sypkości 193 zł.mies. na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł.mies. na wszystkie dzieci. W przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł.mies. na dziecko, jednak nie więcej niż o 160 zł.mies. na wszystkie dzieci,

 

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku wynosi 95 zł.mies. na dziecko,

 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka na dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi: 95 zł.mies. na dziecko do ukończenia 5 roku życia i 110 zł.mies. na niepełnosprawne dzieci powyżej 5 roku życia,

 

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: przysługuje jednorazowo na dziecko rozpoczynające naukę w szkole lub roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w wysokości 100 zł. Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego w którym rozpoczyna się rok szkolny tj. do 31 października. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia,

 

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: przysługuje w związku z dojazdami dziecka do szkoły poza miejscowością zamieszkania w wysokości 69 zł.mies. na dziecko lub w związku z zamieszkaniem dziecka w miejscowości w której znajduje się szkoła w wysokości 113 zł.mies. na dziecko. Dodatek wypłacany jest w okresie od września danego roku do czerwca roku następnego. Dodatek przysługuje na dzieci kontynuujące naukę w szkole ponadgminazjalnej. Świadczenie na zamieszkanie może być również wypłacane na czas zamieszkania w miejscowości, w której ma siedzibę szkoła podstawowa lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

 

Wymienione wyżej dodatki do zasiłku rodzinnego nie są świadczeniem samoistnym i mogą zostać przyznane jedynie pod warunkiem pobierania na dane dziecko zasiłku rodzinnego.

 

2. Zasiłek pielęgnacyjny: ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje:

 

- dziecku w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności,

 

- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia,

 

- osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Wysokość zasiłku wynosi 153 zł.mies. i przyznawany jest niezależnie od sytuacji finansowej. Zasiłek nie może zostać przyznany osobie posiadającej uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego oraz umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

3. Świadczenie pielęgnacyjne: przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodzinom zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

W sytuacji, jeżeli opieki wymaga dziecko w wieku do 16 roku życia musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

 

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Natomiast jeżeli opieki wymaga osoba powyżej 16 roku życia musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wysokość świadczenia wynosi 1.477 zł.mies. i przyznawane jest niezależnie od sytuacji finansowej rodziny. Świadczenie przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek również legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do: emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego.

 

Z tytułu przyznanego świadczenia mogą być opłacane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy: przysługuje osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, które zrezygnowały z pracy lub z możliwości podjęcia zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem swojej rodziny.

 

Zasiłek jest świadczeniem uzależnionym od sytuacji finansowej rodziny i może zostać przyznany, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przewyższa kwoty 764 zł. Wysokość świadczenia wynosi 520 zł.mies.

 

Warunkiem przyznania zasiłku jest posiadanie przez osobę wymagającą opieki orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek przyznawany jest na okres zasiłkowy rozpoczynający się w listopadzie danego roku, a kończący w październiku roku następnego i poprzedzony jest wywiadem środowiskowym sporządzanym co 6 miesięcy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz jeżeli osoba sprawująca opiekę posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub ma ustalone prawo do: emerytury, renty, rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia rodzicielskiego.

 

Z tytułu przyznanego zasiłku może być opłacana składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka. Jest to świadczenie jednorazowe wypłacane po złożeniu wniosku w terminie do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia w wysokości 1.000 zł.

 

Jednorazowa zapomoga może zostać przyznana pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną przez okres od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie lekarza lub położnej), a dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przewyższa kwoty 1.922 zł.

 

6. Świadczenie rodzicielskie: przysługuje matce albo ojcu (w sytuacji jeżeli matka dziecka zmarła, porzuciła dziecko lub skróciła okres pobierania świadczenia rodzicielskiego), opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej (z wyłączeniem zawodowej rodziny zastępczej) lub osobie, która przysposobiła dziecko.

 

Świadczenie przysługuje od dnia porodu przez okres:

 

- 52 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie,

 

- 65 tygodni w przypadku urodzenia 2 dzieci przy jednym porodzie,

 

- 67 tygodni w przypadku urodzenia 3 dzieci przy jednym porodzie,

 

- 69 tygodni w przypadku urodzenia 4 dzieci przy jednym porodzie lub

 

- 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.

 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1.000 zł.mies.

 

Świadczenie nie przysługuje jeżeli jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński, osoba uprawniona nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem, bądź w związku z wychowywaniem tego samego dziecka, jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
ilość wyświetleń:   1135
data wytworzenia informacji:  03.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.04.2018 22:00
data weryfikacji:   03.04.2018 22:00
data ostatniej zmiany:   03.04.2018 22:00 Rejestr zmian