Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zasady ustalania uprawnień do świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018

 

Zasady ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych (na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie), świadczeń rodzinnych (uzależnionych od dochodu) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2017/2018:

 

Rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest rok 2016 z uwzględnieniem ewentualnej utraty, bądź uzyskania dochodu.

 

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach z podlegających opodatkowaniu oraz z ZUS-u o wysokości składki zdrowotnej, organ realizujący świadczenia uzyska bez udziału wnioskodawcy.

 

Osoby ubiegające się o świadczenie, jeżeli osiągały dochody niepodlegające opodatkowaniu składają wypełnione oświadczenie o wysokości uzyskanego w 2016r. dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (załącznik do wniosku) oraz dokumenty potwierdzające ich źródło (np. decyzje o stypendiach, orzeczenie sądu o alimentach na dzieci, zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych na dzieci itp.).

 

Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą uzyskujące dochód na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym są zobowiązane do załączenia do wniosku zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierającego informacje o:

 

 • formie opłacanego podatku,

 • wysokości przychodu,

 • stawce podatku,

 • wysokości opłaconego podatku

 

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2016 rok).

 

W celu ustalenia, czy nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu należy przedstawić rozliczenia PIT-11, PIT-40,PIT-36 itp. otrzymane za 2016r. od poszczególnych płatników oraz dokumenty wskazujące na ich utratę, jeżeli nastąpiła (np. świadectwo pracy, decyzje ZUS, umowy zlecenia itp.) lub uzyskanie jeżeli nastąpiło (np. zaświadczenie od pracodawcy z informacją od kiedy jest zatrudnienie i o wysokości wynagrodzenia za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu itp.)

 

Za utratę dochodu należy rozumieć:

 

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

 • utratę do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • utratę zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej i renty socjalnej,

 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1 d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

 • utratę świadczenia rodzicielskiego,

 • utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 Za uzyskanie dochodu należy rozumieć:

  

 • zakończenie urlopu wychowawczego,

 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej i renty socjalnej,

 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia,

 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • uzyskanie stypendium doktoranckiego o którym mowa w art. 200 usta. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lubrozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
ilość wyświetleń:   831
data wytworzenia informacji:  03.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.04.2018 22:03
data weryfikacji:   03.04.2018 22:04
data ostatniej zmiany:   03.04.2018 22:04 Rejestr zmian