Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Informacje ogólne dotyczące świadczeń

 

Informacje ogólne dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Świadczenia rodzinne i wychowawcze nie przysługują na dziecko, które pozostaje w zawiązku małżeńskim, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,

  • ojciec dziecka jest nieznany,

  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

  • sąd zobowiązał jednego z rodzic ów do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

  • dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się:

 

- pannę, kawalera,

 

- wdowę, wdowca,

 

- osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem, osobę rozwiedzioną

 

jeżeli nie wychowuje żadnego ze swoich dzieci wspólnie z ich drugim rodzicem. 

 

W przypadku gdy wnioskodawca lub współmałżonek/ojciec dziecka przebywa poza granicami RP w kraju w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przyjmuje wniosek w sprawie przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych i przekazuje go wojewodzie celem ustalenia, czy stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

  Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, wydatkowania świadczenia niezgodnie z celem lub jego marnotrawienie - może zostać zlecone przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w celu weryfikacji wątpliwości, bądź zmiana formy wypłaty przyznanego świadczenia z gotówki na rzeczową lub usługową.

 

Osoby i rodziny pobierające świadczenie rodzinne, wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zobowiązane do niezwłocznego informowania organu wypłacającego świadczenie o zmianie sytuacji życiowej mającej wpływ na przyznane uprawnienia.

 

Świadczenia przyznawane są od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, jednak nie wcześniej niż od rozpoczęcia okresu zasiłkowego (dot. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego).

 

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności.

 

Świadczenia przyznawane są decyzją administracyjną, a ich wypłata realizowana jest zgodnie ze złożoną dyspozycją (w kasie lub na wskazany rachunek bankowy) po odebraniu decyzji w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

Szczegółowe informacje n/t dokumentów niezbędnych do ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać osobiście w Dziale Świadczeń OPS w Kłodzku pok. nr 5 i 6 lub telefonicznie: 

 

- (74) 865 43 09 obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery: od A do G,

 

- (74) 865 43 37 obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery: od H do Ł,

 

- (74) 865 43 08 obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery: od M do P ,

 

- (74) 865 43 39 obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery: od R do W,

 

- (74) 865 43 38 obsługa osób, których nazwiska rozpoczynają się na litery od: Z do Ż.

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
ilość wyświetleń:   850
data wytworzenia informacji:  03.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.04.2018 22:05
data weryfikacji:   03.04.2018 22:05
data ostatniej zmiany:   03.04.2018 22:05 Rejestr zmian