Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona internetowa instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.Dz.U. z 2018r., poz. 554).

 

Po przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ jest zobowiązany do podjęcia wobec dłużnika alimentacyjnego działań mających poprawić skuteczność prowadzonego przez komornika sądowego postępowania egzekucyjnego.

 

Działania podejmowane są przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

 

Jednym z pierwszych działań jest wezwanie dłużnika celem ustalenia w trybie wywiadu alimentacyjnego jego sytuacji życiowej oraz do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.

 

Informacje zebrane w trakcie wywiadu przekazywane są komornikowi sądowemu.

 

Po ustaleniu, że powodem niewywiązywania się dłużnika z obowiązku alimentacyjnego jest brak zatrudnienia, kieruje się dłużnika do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o objęcie aktywizacją zawodową.

 

W sytuacji jeżeli dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złożenie oświadczenia majątkowego lub zostanie wyłączony z ewidencji osób bezrobotnych PUP z powodu odmowy przyjęcia zaproponowanych działań aktywizacyjnych, wszczyna się postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej uznającej dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

 

Następnie bada się jak przebiegała egzekucja alimentacyjna w okresie ostatnich 6 miesięcy. Jeżeli dłużnik nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego w kwocie nie mniejszej niż 50% zasądzonych alimentów, dłużnika uznaje się za uchylającego się od zobowiązańalimentacyjnych. Z chwilą, kiedy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna kieruje się wniosek o ściganie dłużnika na podstawie art. 209 kodeksu karnego oraz występuje o odebranie prawa jazdy.

 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy może nastąpić w sytuacji jeżeli:

 

- ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, lub

 

- nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi wypłacającemu świadczenia z funduszu alimentacyjnego należności wynikającej z kwoty wypłaconego świadczenia z funduszu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Odsetki naliczane są do dnia spłaty należności. Należności te podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

 

Organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazuje do biur informacji gospodarczej wskazanych w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Rozwoju, informację o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjni i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz w sytuacji jeżeli należność wynosi co najmniej 200 zł.

 

W sytuacji jeżeli osoba uprawniona nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika jest bezskuteczne, może wystąpić do organu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania z wnioskiem o podjęcie wobec dłużnika działań przewidzianych w ustawie.

 

Procedura postępowania jest wówczas taka sama, jak w przypadku wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Warunkiem prowadzenia takich działań jest udokumentowanie zaświadczeniem wydanym przez komornika sądowego, że postępowanie egzekucyjne w sprawie alimentów na dziecko jest bezskuteczne.

 

Szczegółowe informacje n/t postępowań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych można uzyskać osobiście w Dziale Świadczeń OPS w Kłodzku, pok. nr 5

 

lub telefonicznie (74) 865 43 38

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
ilość wyświetleń:   980
data wytworzenia informacji:  03.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.04.2018 22:06
data weryfikacji:   03.04.2018 22:06
data ostatniej zmiany:   03.04.2018 22:06 Rejestr zmian