Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 2D

57-300 Kłodzko

tel: 74 865 43 00

fax: 74 865 43 33

e-mail: ops@ops.klodzko.pl

 

Pismo ogólne, wniosek - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

______________________________________________________________

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: CAŁY ETAT - ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________


Informacja

Na placu miast partnerskich w Kłodzku 15 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.
Wigilijną wieczerzę uświetniły występy dzieci z kłodzkich szkół oraz z dzieci Placówki Wsparcia Dziennego.
Uczestnicy Wigilii otrzymali także paczki żywnościowe.
Organizatorem wspólnej wieczerzy był pan Michał Piszko - Burmistrz Miasta Kłodzka przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, Kłodzkiego Ośrodka Kultury, Twierdza Kłodzko, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Kłodzkie oraz Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku.

______________________________________________________________

Kolejne spotkanie senior „online” odbędzie się 4 grudnia - zapraszamy

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________

Plakat "Idzie zima - nie bądź obojętny!"

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________

Informacja o bezpłatnych poradach związanych z procedurą „Niebieskie Karty”.

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________

Informacja dotycząca nowego świadczenia pielęgnacyjnego
i świadczenia wspierającego od 01.01.2024r.

Od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego zostanie wprowadzone nowe świadczenie, świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej oraz nastąpi zmiana zasad dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. nr 1429 - dalej ustawa o świadczeniu wspierającym), która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, a także zmienia zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Nowy system opiera się na dwóch świadczeniach: świadczeniu pielęgnacyjnym i świadczeniu wspierającym.

NOWE świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie opiekunom niepełnosprawnych dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Świadczenie wspierające pobierać zaś będą mogły osoby niepełnosprawne, które osiągnęły 18. rok życia i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia w odpowiedniej, określonej punktowo, wysokości.

Nie ma zatem możliwości pobierania dwóch tych świadczeń równocześnie. W nowym systemie nie będzie już specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego.

W ustawie o świadczeniu wspierającym przewidziano również liczne regulacje dotyczące osób pobierających obecnie świadczenie pielęgnacyjne (dalej ,,stare’’ świadczenie pielęgnacyjne) lub specjalny zasiłek opiekuńczy (dalej SZO) na zasadach ochrony praw nabytych.

STARE świadczenie pielęgnacyjne lub SZO, do których prawo powstanie do 31.12.2023 r. będą przysługiwały na dotychczasowych zasadach.

Oznacza to, że opiekun osoby niepełnosprawnej będzie nadal uprawniony do „starych” świadczeń jedynie w przypadku spełniania wszystkich dotychczasowych warunków, w tym warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną.

W przypadku utraty ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej, której opiekun pobiera stare świadczenie pielęgnacyjne lub SZO kontynuacja wypłaty tych świadczeń jest możliwa pod warunkiem, że każdorazowo wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ustania prawa do SZO w związku z upływem okresu zasiłkowego, na który świadczenie zostało przyznane, prawo do SZO może być kontynuowane pod warunkiem, że wniosek o świadczenie na kolejny okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Ustawą o świadczeniu wspierającym wprowadzono również regulację, że w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki po 31.12.2023 r. stare świadczenie pielęgnacyjne lub SZO będzie przysługiwało opiekunowi do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. W takiej sytuacji opiekun będzie mógł w okresie pobierania świadczenia po zgonie osoby niepełnosprawnej podjąć pracę czy też ubiegać się o inne świadczenia np. świadczenie rodzicielskie. Przeszkodą nie będzie również uzyskanie emerytury lub renty za ten okres.

Świadczenia wypłacone za okres po zgonie osoby niepełnosprawnej nie stanowią tytułu do ubezpieczenia społecznego i składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie zostanie opłacona ani do ZUS ani do KRUS.

UWAGA! Jeżeli osoba niepełnosprawna, nad którą sprawujesz opiekę zdecyduje się ubiegać o świadczenie wspierające w ZUS, wówczas zawiesimy Ci wypłatę starego świadczenia pielęgnacyjnego lub SZO do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS. Jeżeli okaże się, że osoba niepełnosprawna otrzyma odmowę świadczenia wspierającego lub jej wniosek o to świadczenie pozostanie bez rozpatrzenia, zawieszona wypłata zostanie wznowiona.

STARE świadczenie pielęgnacyjne ani SZO nie będzie przysługiwało opiekunowi, jeśli osoba niepełnosprawna, nad którą sprawowana jest opieka, otrzyma świadczenie wspierające.

W sytuacji, gdy świadczenie pielęgnacyjne, bądź SZO, będą wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będą stanowiły nienależnie pobrane świadczenie. Opiekun będzie zobowiązany do zwrotu takiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami. Powstanie i kwota nienależnie pobranego świadczenia przez opiekuna będzie więc zależała od osoby niepełnosprawnej i okresu przyznania jej świadczenia wspierającego. Zapobiegawczo opiekun może zwrócić się do tutejszej jednostki o zawieszenie wypłaty świadczeń od daty, od której osoba niepełnosprawna będzie ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego.

Przyznanie świadczenia wspierającego będzie miało też taki skutek, że opiekun nie będzie miał już możliwości powrotu na stare świadczenie pielęgnacyjne czy SZO.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (dalej: NOWE świadczenie pielęgnacyjne).
Świadczenie to będzie przysługiwało od 1 stycznia 2024 roku:

1.   matce albo ojcu

2.   innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3.   opiekunowi faktycznemu dziecka,

4.   osobom sprawującym pieczę zastępczą

         – jeżeli sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Osoba niepełnosprawna musi legitymować się, tak samo jak dotychczas, orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Podstawową różnicą miedzy STARYM a NOWYM świadczeniem pielęgnacyjnym jest to, że nowe przysługuje wyłącznie do ukończenia 18 roku życia przez osobę niepełnosprawną oraz to, że opiekunowie będą mogli pracować i zarabiać. Ważne jest jedynie, aby osoba ubiegająca się o nowe świadczenie, była osobą z kręgu wyżej wymienionych osób uprawnionych do świadczenia i sprawowała opiekę nad dzieckiem legitymującym się odpowiednim orzeczeniem.

W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną spełniającą warunki do przyznania nowego świadczenia pielęgnacyjnego nie przyznaje się dwóch świadczeń natomiast wysokość nowego świadczenia pielęgnacyjnego podnosi się o 100% na drugą i każdą kolejna osobę nad którą sprawowana jest opieka.

NOWE świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1)   osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2)   osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

3)   osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

4)   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

5)   na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Nowe świadczenie pielęgnacyjne będzie waloryzowane co roku.

Jeżeli jako opiekun dziecka zdecydujesz się przejść na nowe świadczenie pielęgnacyjne po 31.12.2023 r., nie będziesz miał możliwości powrotu do pobierania świadczenia na starych zasadach.

W celu przejścia na nowe świadczenie pielęgnacyjne trzeba bowiem zrezygnować z pobierania starego świadczenia pielęgnacyjnego i złożyć wniosek o przyznanie nowego świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie wspierające

Świadczenie to będzie się należało osobie niepełnosprawnej, a nie jak dotychczas w świadczeniu pielęgnacyjnym – opiekunowi. Będzie to świadczenie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

Wnioski o świadczenie wspierające będzie można składać po 1 stycznia 2024 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej. Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia jest uprzednie uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Decyzje te będą wydawały Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wysokość świadczenia będzie uzależniona od ustalenia poziomu potrzeby wsparcia określonego w skali od 70 do 100 punktów i wynosić będzie od 40% do 220% renty socjalnej

Świadczenie wspierające jest niezależne od dochodu, nie ma w nim również ograniczeń dotyczących podejmowania pracy przez osobę niepełnosprawną. Jest to świadczenie nieopodatkowane, wolne od egzekucji oraz nieoskładkowane.

Za osobę, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie niepełnosprawnej, (której zostanie przyznane świadczenie wspierające), wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym będzie przysługiwało tylko jednej osobie.

Ważne! Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza to świadczenie etapami tzn.:

1 etap:
od 1 stycznia 2024 r. – o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 87 punktów.

2 etap: od 1 stycznia 2025 r. – o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskają decyzje ustalającą poziom wsparcia w przedziale od 78 do 86 punktów.

3 etap:
od 1 stycznia 2026 r. – o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskają decyzję ustalająca poziom wsparcia w przedziale między 70 a 77 punktów.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jeden wyjątek. Od 1 stycznia 2024 r. o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się również osoby, które uzyskają mniej niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia, jeżeli ich opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o ile spełnią inne warunki określone w ustawie o świadczeniu wspierającym.

Więcej Informacji o świadczeniu wspierającym można uzyskać na stronie MRPIPS:
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace -pytania-i-odpowiedzi

______________________________________________________________

Policjanci powiatu kłodzkiego zapraszają seniorów do kolejnego spotkania w sieci na żywo, które odbędzie się 4 września 2023 roku o godz. 9.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku w serwisie YOUTUBE na profilu Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Zapraszamy do udziału w spotkaniu z kłodzkimi policjantami, które odbędzie się w serwisie YOUTUBE na profilu Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku pod linkiem

https://youtube.com/live/agRss6SQOK4?feature=share

Celem spotkań w sieci na żywo z seniorami jest przede wszystkim kontakt policjantów z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. W trakcie spotkań seniorzy są zapoznawani ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże, rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa.

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że od 1 sierpnia 2023 r. przyjmuje wnioski w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024.

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________

Rejony pracowników socjalnych

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

Wobec wejścia w życie w dniu 10 maja 2023 r. przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236) Gmina Miejska Kłodzko informuje, iż przystąpiono do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
Celem zakupu węgla należy pobrać stosowne zaświadczenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku (ul. Wyspiańskiego 2D).
Zaświadczenie należy przedłożyć, wraz z wnioskiem o zakup węgla, podmiotowi prowadzącemu sprzedaż na preferencyjnych warunkach – firma Sam-Bud-Rol, Towarowa Rampa, ul. Kolejowa w Kłodzku. W celu ustalenia szczegółów zakupu należy skontaktować się telefonicznie – tel. 666 062 072
Przyjmowanie wniosków prowadzone będzie od dnia 17.05.2023 r. do 30.06.2023 r.
W Gminie Miejskiej Kłodzko pozostało do sprzedaży (stan na dzień 17 maja br.):Towar z PGG - dane na dzień 30.04.2023

Wartość wyrażona w tonach

Cena brutto

Groszek II WESOŁA 

419,74

1590 zł/t

Groszek II STASZI

7,2

1590 zł/t

Ekogroszek RETOPAL 

23,34

1590 zł/t

Orzech WESOŁA  

16,24

1590 zł/t
Towar z PGE - dane na dzień 30.04.2023

Wartość wyrażona w tonach

Cena brutto

Orzech import 25+  

90,24

1500 zł/t

Groszek import 8-25

267,28

1500 zł/t


W sprzedaży końcowej węgla nie ma limitu ilościowego zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.
Zgodnie z nowelizacją ustawy jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawca jest uprawniony do dodatku węglowego.
Wnioski o zakup rozpatrywane są w kolejności wpłynięcia i do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej do dnia 31 lipca 2023 r.

______________________________________________________________

Program Pomocy Dzieciom

Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o roczne stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty.

Po więcej informacji zapraszamy osoby zainteresowane na stronę – www.dla-dzieci.spes.org.pl

______________________________________________________________

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku przyjmuje wnioski na dodatek gazowy w pokoju nr 4a w godzinach od 7:30 do 14:30.

Druk wniosku

Instrukcja wypełnienia wniosku

______________________________________________________________

Ogłoszenie

Począwszy od 05 grudnia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku przyjmuje wnioski na dodatek elektryczny w pokoju nr 4a w godzinach od 7:30 do 14:30.

Druk wniosku.

______________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że w okresie od 28 listopada 2022 r. realizowana będzie wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

______________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że w okresie od 25 listopada 2022 r. realizowana będzie kolejna wypłata dodatków węglowych.
Wypłatami będą objęte wyłącznie wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Miasta w Kłodzku w zakresie zgłoszenia głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tj.
- deklaracje złożone do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022r.
- poprawnie zgłoszone: eksploatacja, funkcja i zasilanie węglem lub paliwami węglopochodnymi źródła ogrzewania.
Pozostałe wnioski będą sukcesywnie rozpatrywane – w miarę otrzymywanych środków finansowych i danych z Urzędu Miasta dot. weryfikacji w CEEB oraz prowadzonych postępowań wyjaśniających.

______________________________________________________________

Wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup paliwa stałego.

Druk wniosku.

______________________________________________________________

Informacja dla gospodarstw domowych, których wnioski o wypłatę dodatku węglowego pozostawiono bez rozpoznania ponieważ były to kolejne wnioski złożone pod tym samym adresem miejsca zamieszkania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że z dniem 3 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym odnosząca się m.in. do trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia więcej niż jednemu gospodarstwu domowemu mającemu ten sam adres miejsca zamieszkania.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących w odrębnych lokalach mieszkalnych, przeprowadza się wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie, czy gospodarstwa te zamieszkują pod jednym adresem, jednak w odrębnych lokalach mieszkalnych oraz, czy korzystają z oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się stosowną notatkę służbową.
W sytuacji, jeżeli z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego będzie wynikało zamieszkiwanie kilku gospodarstw domowych pod jednym adresem, jednak w odrębnych lokalach mieszkalnych, istnieje możliwość przyznania dodatku węglowego w trybie decyzji administracyjnej.
Ten szczególny tryb postępowania przy ustalaniu uprawnień do dodatku węglowego dotyczy wyłącznie spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających tj. przed 3 listopada 2022r.
Natomiast wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dodatku węglowego ponieważ ich gospodarstwa domowe były kolejnymi, które wystąpiły o wypłatę świadczenia i postępowanie w tej sprawie już się zakończyło, mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.
Jednocześnie informuję, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

____________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że w celu dokonania preferencyjnego zakupu węgla kamiennego, o którym mowa w ustawie z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, należy
podmiotowi, który realizuje sprzedaż,
dostarczyć zaświadczenie potwierdzające wypłacenie dodatku węglowego gospodarstwu domowemu (jeżeli wypłata została już nastąpiła), bądź pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego (jeżeli wypłata nie została jeszcze zrealizowana).

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w tut. Ośrodku w formie pisemnej, pok. nr 2 w godz. od 7.30 do 14.30. Druk wniosku dostępny będzie w siedzibie tut. Ośrodka, pok. nr 2 oraz na stronie ops.bip.klodzko.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia, może złożyć osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa domowego, objętego pozytywnie rozpatrzonym wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Zaświadczenie wydaje się w terminie 14-tu dni od dnia złożenia wniosku wyłącznie wnioskodawcy, jednokrotnie i w jednym egzemplarzu  w okresie do 31 grudnia 2022r. oraz w okresie od 1 stycznia 2023r.

Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi – 1.500 kg w okresie do dnia 31 grudnia 2022r. oraz 1.500 kg w okresie od dnia 1 stycznia 2023r.

______________________________________________________________

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Druk wniosku

______________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje o możliwości złożenia w siedzibie tut. Ośrodka, w godz. od 7.30 do 14.30 wniosku w sprawie przyznania jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3.000 zł. na jedno gospodarstwo domowe.

Dodatek węglowy przysługuje osobom w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

- kocioł na paliwo stałe,

- kominek,

- koza,

- ogrzewacz powietrza,

- trzon kuchenny,

- piecokuchnia,

- kuchnia węglowa,

- piec kaflowy na paliwo stałe

zasilane paliwami stałymi wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Druki wniosków wydawane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku oraz są dostępne na stronie - Dodatek węglowy.

Wnioski mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tak złożony wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski w sprawie dodatku węglowego można składać w terminie do 30 listopada 2022r.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wypłata dodatku węglowego, po ustaleniu że spełnione zostały warunki, następuje w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonego wniosku.

Dołączenie do wniosku kopii deklaracji o zgłoszeniu źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków złożonej w Urzędzie Miasta (zawierającej potwierdzenie jej przyjęcia) lub deklaracji zgłoszeniowej zawierającej unikalny identyfikator (dot. osób, które samodzielnie dokonywały wpisy do ceeb) pozwoli na wstępne zweryfikowanie niezbędnych danych dot. uprawnień do dodatku węglowego już na etapie składania wniosku i wpłynie na przyspieszenie jego rozpatrzenia.

Zachęcamy także do wskazywania numeru rachunku bankowego na który będzie przekazane przyznane świadczenie.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga decyzji.

O przyznaniu dodatku informuje się wnioskodawcę poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail stosownej informacji o przyznaniu świadczenia. W przypadku braku adresu e-mail wnioskodawca może odebrać taką informację w siedzibie tut. Ośrodka. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty dodatku węglowego.

Odmowa przyznania dodatku węglowego następuje w trybie decyzji administracyjnej.


INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU INFORMUJE, IŻ W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 12:30 DO 14:30 OSOBY PRZYBYWAJĄCE Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM BĘDĄ MOGŁY SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO ZORGANIZOWANEGO NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI (OSIR) W KŁODZKU.

WYPŁATY JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA WNIOSKI ZŁOŻONE W KWIETNIU 2022R. W WYSOKOŚCI 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM, OBECNIE PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

będą realizowane w kasie tutejszego Ośrodka 
i na konto w dniu:

23 czerwca 2022 r. (czwartek)

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

będą realizowane w kasie Ośrodka i na konto w dniu:


- przelewy na indywidualne rachunki bankowe dla osób, które pobierają świadczenia przelewem


OGŁOSZENIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego 2  od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 14.45 wydawane oraz przyjmowane będą wnioski o jednorazowe  świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł/ na osobę, dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obecnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski można również pobrać oraz złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2d od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00.

  


 

INFORMACJA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU INFORMUJE, IŻ W SIEDZIBIE TUT. OŚRODKA UL. WYSPIAŃSKIEGO 2D 

OSOBY I RODZINY PRZYBYWAJĄCE Z UKRAINY NA TEREN MIASTA KŁODZKA MOGĄ UZYSKAĆ POMOC W POSTACI WSPARCIA W ZAŁATWIENIU SPRAW URZĘDOWYCH ORAZ ORGANIZACJI POMOCY MEDYCZNEJ.


INFORMACJA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU INFORMUJE, IŻ
Z DNIEM 01 MARCA 2022r., ZNOSI WPROWADZONE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTKI ORAZ PRZYJMOWANIEM INTERESANTÓW.

NA TERENIE OŚRODKA OBOWIĄZUJE NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA ZA POMOCĄ MASECZKI ORAZ ZACHOWANIE DYSTANSU CONAJMNIEJ 1,5m. 

„TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”
W związku z obchodzonym w dniach 21-27 luty 2022r., „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku oraz Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko zapraszają Państwa do skorzystania z telefonicznych, bezpłatnych porad prawnych.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku odbędą się dyżury telefoniczne, podczas których będą mogli Państwo skorzystać z porad pracowników socjalnych oraz przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

22.02.2022r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.00 
Starszy Pracownik Socjalny Izabela Puterko Tel. 74 865 43 23
23.02.2022r. (środa) w godzinach od 8.00 do 11.00
Specjalista Pracy Socjalnej Monika Marciniak Tel. 74 865 43 25
23.02.2022r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.00
Pracownik Socjalny Magdalena Kuczyńska Tel. 74 865 43 24
24.02.2022r. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 10.00
Starszy Pracownik Socjalny Renata Orczyk Tel. 74 865 43 26
24.02.2022r. (czwartek) w godzinach od 12.00 do 14.00
Pracownik Socjalny Łukasz Walerowicz Tel. 74 865 43 20
25.02.2022r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 10.00
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Jarosław Jarosz Tel. 74 865 43 15
25.02.2022r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 12.00
Starszy Pracownik Socjalny Adam Tyszecki Tel. 74 865 43 27

Zapraszam do skorzystania


 


INFORMACJA

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA KŁODZKA,

W związku z dynamicznym wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku prosi o składanie dokumentów, pism poprzez:
- przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko
- przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku: opsklodzko@vp.pl
- osobiście poprzez umieszczenie wypełnionego wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w skrzynce znajdującej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku na parterze przy wejściu do tutejszego Ośrodka.
Jednocześnie w przypadku konieczności kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku w sprawach nie wymagających pilnej interwencji prosimy o kontakt telefoniczny.
Szanowni Państwo dbajmy o zdrowie swoje i naszych bliskich!

APEL

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO
SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA KŁODZKA,
w związku z dynamicznym wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku prosi o składanie wypełnionych wniosków o wypłatę dodatku osłonowego poprzez:
- przesłanie wypełnionego wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko
- osobiście poprzez umieszczenie wypełnionego wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w skrzynce znajdującej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku na parterze przy wejściu do tutejszego Ośrodka.
Wnioski dostępne są na stronie www.ops.bip.klodzko.pl (w zakładce do pobrania)
Szanowni Państwo dbajmy o zdrowie swoje i naszych bliskich!

APEL

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU W SPRAWIE ZAŁOŻENIA KONTA BANKOWEGO, NA KTÓRE BĘDĄ MOGŁY BYĆ PRZEKAZYWANE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ TUTEJSZY OPS
SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA KŁODZKA,
W związku z dynamicznym wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku apeluje do osób pobierających świadczenia W kasie tutejszego Ośrodka, o założenie osobistego konta bankowego, na który będzie możliwe przekazywanie należnych świadczeń.
Z uwagi na obecny oraz prognozowany wzrost zakażeń związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 realizacja wypłat gotówkowych może być bardzo utrudniona. Możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń.
W przypadku realizacji niniejszej prośby, informacje o numerach kont bankowych należy składać:
- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: opsklodzko@vp.pl
Szanowni Państwo dbajmy o zdrowie swoje i naszych bliskich!

 

O G Ł O S Z E N I E Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym. Druki wniosków są dostępne w siedzibie Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d oraz na stronie internetowej: ops.bip.klodzko.pl Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 Wniosek można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (niezbędne jest wówczas opatrzenie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego). Wypłata dodatku osłonowego na wnioski złożone w terminie do 31 stycznia 2022r. po ustaleniu, że spełnione zostały kryteria do przyznania świadczenia, nastąpi  w 2 równych ratach w terminie do 31 marca2022r. i 2 grudnia 2022r. Wypłata dodatku osłonowego na wnioski złożone po 31 stycznia 2022r. nastąpi jednorazowo – niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 31 października 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Kryteria uprawniające do przyznania dodatku osłonowego:

gospodarstwo jednoosobowe

gospodarstwo wieloosobowe

przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa nie może przekroczyć kwoty 2.100 zł.

przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.500 zł.


Istnieje również możliwość przyznania dodatku osłonowego w przypadku przekroczenia podanych wyżej kwot kryterium. Wówczas wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa lub w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym  do ustalenia prawa do dodatku osłonowego dla wniosków złożonych do 31 lipca 2022r. jest rok 2020, natomiast dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022r. – rok 2021.

Ustalając dochód rodziny lub w przeliczeniu na osobę w rodzinie stosuje się przepisy art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Szczegółowe informacje n/t dodatku osłonowego można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku lub telefonicznie (74) 865 43 00 w godzinach pracy Ośrodka.

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że począwszy

od 1 stycznia 2022r. organem uprawnionym do przyjmowania wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego (Program 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku przyznał prawo do świadczenia wychowawczego przed 1 stycznia 2022r. będą do końca okresu zasiłkowego tj. do 31 maja 2022r. nadal pobierały świadczenie na dotychczasowych zasadach w tut. Ośrodku.

W przypadku zmiany sytuacji życiowej mającej wpływ na przyznane świadczenia, należy o tym niezwłocznie poinformować tut. Ośrodek.


Zaproszenie do współpracy w zakresie realizacji bonów gotówkowych dla osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku w 2022 r.

Więcej informacji tutaj.  

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Asystent Rodziny.

Więcej informacji tutaj. 

UWAGA!!!

Z UWAGI NA WZMOŻONĄ ILOŚĆ ZACHOROWAŃ NA COVID-19 NA TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO, MAJĄC NA WZGLĘDZIE ZDROWIE PAŃSTWA, JAK I TEŻ PRACOWNIKÓW, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU, ZWRACA SIĘ Z APELEM O OGRANICZENIE DO NEZBĘDNEGO MINIMUM WIZYT W SIEDZIBIE OŚRODKA.

SZANOWNI PAŃSTWO WEJŚCIE DO OŚRODKA WYŁĄCZNIE PO ODBIÓR DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH POMOC ORAZ WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ.

PROSIMY O ZACHOWANIE REŻIMU SANITARNEGO:

1. DO OŚRODKA WCHODZIMY PO 2 OSOBY UPRAWNIONE DO ODBIERANIA DECYZJI LUB ŚWIADCZEŃ W KASIE BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH.

2. PROSIMY O ZACHOWANIE 2 METROWEGO ODSTĘPU.

3. BEZWZGLĘDNIE KAŻDA OSOBA MUSI MIEĆ ZABEZPIECZONĄ TWARZ I NOS MASECZKĄ, PRZYŁBICĄ.

4. OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN OŚRODKA ZOBOWIĄZANE SĄ ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE.

5. PRZED BUDYNKIEM OŚRODKA CZEKAJĄC NA WEJŚCIE PROSIMY NIEGROMADZIĆ SIĘ I PRZESTRZEGAĆ ZACHOWYWANIA 2 METROWEGO ODSTĘPU.

W SPRAWACH PILNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU (POMOC SPOŁECZNA, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ZAŚWIADCZENIA) PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:00 DO 15:00 W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH: 

- TELEFONICZNIE POD NUMERAMI:   

74 865 43 00

74 867 37 56

74 867 72 17

 

- DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: 

opsklodzko@vp.pl 

 

- WYSYŁAJĄC WNIOSEK POCZTĄ NA ADRES:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku

ul. Stanisława Wyspiańskiego 2D

57-300 Kłodzko

UWAGA:

WE WNIOSKU PROSIMY PODAĆ NUMER TELEFONU DO KONTAKTU!

 

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI SKONTAKTOWANIA SIĘ W POWYŻSZYCH FORMACH W SPRAWACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI MOŻLIWE JEST ZAŁATWIENIE SPRAW W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GODZINACH OD 8OO DO 1400 

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ ORAZ OSOBY SAMOTNE, STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE, BEZDOMNE, POTRZEBUJĄCE WSPARCIA W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE:

1) GORĄCEGO POSIŁKU

2) ŻYWNOŚCI

3) LEKÓW

4) USŁUG OPIEKUŃCZYCH

5) NOCLEGU

6) PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO 

     W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, proszę o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. 

     Proszę również, o uważne śledzenie komunikatów pojawiających się

     w mediach przekazywanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostosowywanie się do przekazywanych zaleceń. 

 

WYPŁATY ZASIŁKÓW CELOWYCH NA OPAŁ I OGRZEWANIEbędą realizowane w kasie Ośrodka i na konto w dniach:

 

- przelewy na indywidualne rachunki bankowe dla osób, które pobierają świadczenia przelewem

  

Szanowni Państwo,

od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie eletronicznie. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

Więcej informacji tutaj.
O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że

od 1 sierpnia 2021r. przyjmuje na nowy okres zasiłkowy (2021/2022) wnioski w formie papierowej w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 1 lipca 2021r. można składać wnioski w powyższych sprawach drogą elektroniczną.

Nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczeń rodzinnych rozpoczyna się

1 listopada 2021r. i kończy 31 października 2022r.

natomiast okres dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się

1 października 2021r. i kończy 30 września 2022r.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Kłodzko,
ul. Wyspiańskiego 2d, pok. nr 5 i 6 oraz na stronie Ośrodka ops.bip.klodzko.pl

począwszy od 1 sierpnia 2021r.

Wnioski będą przyjmowane wraz z kompletem dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d, pok. nr 5 i 6 w podanym wyżej terminie
w godz. od. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.


Terminy realizacji wniosków:

Lp.

Rodzaj świadczenia

Dzień złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów

Termin rozpatrzenia wniosku i realizacji świadczenia

1.Świadczenia rodzinne


do 31 sierpnia 2021r.do 30 listopada 2021r.


od 1 września do

31 października 2021r.do 31 grudnia 2021r.


od 1 listopada do 31 grudnia 2021r.do 28 lutego 2022r.2.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego


do 31 sierpień 2021r.


do 31 października 2021r.od 1 do 30 września 2021r.do 30 listopada 2021r.


od 1 do 31 października 2021r.do 31 grudnia 2021r.


od 1 do 30 listopada 2021r.do 31 stycznia 2022r.


od 1 grudnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.do 28 lutego 2022r.


Rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalania uprawnień do świadczeń jest rok 2020 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku utraty i uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu (np. świadectwo pracy, umowy zlecenia, decyzje ZUS) oraz wysokość utraconego i uzyskanego dochodu (np. PIT-11, PIT-40A, zaświadczenie pracodawcy).


W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko w celu ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wyroku lub ugody zawartej przed sądem zobowiązującej drugiego rodzica dziecka do płacenia alimentów na dziecko, chyba, że:

- drugi rodzic dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

- dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Szczegółowe informacje n/t warunków ustalania uprawnień do świadczeń, wniosków i niezbędnych dokumentów można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy
ul. Wyspiańskiego 2d lub telefonicznie:
(74) 865 43 00, 867 37 56, 867 72 17 w godzinach pracy Ośrodka.


OGŁOSZENIE O NABORZE

- RODZINY WSPIERAJĄCE

INFORMACJA DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI


Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

 • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania
  i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia zgodnie z art.29 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek w tej sprawie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku
  (wzór w załączeniu);
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku;
 3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku;
 4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Kłodzku;
 5. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.


Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko, tel. 74 865 43 00; 74 867 37 56 lub drogą elektroniczną: opsklodzko@vp.plInformacja n/t pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku osobom zależnym w przypadku zachorowania lub hospitalizacji opiekuna.


W przypadku zachorowania opiekuna osoby zależnej lub jego hospitalizacji, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku ma możliwość udzielenia wsparcia osobom wymagającym opieki w następujących formach:

1.usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

2.zrobienie i dostarczenie zakupów, realizacja recept, załatwienie spraw urzędowych itp. w ramach rządowego programu „Wspieraj seniora”,

3.przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków (pomoc wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie lub izolacji domowej),

4.skierowanie do domu pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

5.zapewnienie całodobowej opieki i wzmożonego nadzoru medycznego poprzez uruchomienie procedury dot. umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Wszelkie informacje n/t konieczności udzielenia pomocy i wsparcia osobie wymagającej opieki z uwagi na zachorowanie dotychczasowego opiekuna, należy zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d, Tel. (74) 865 43 00, (74) 867 37 56 lub drogą elektroniczną: opsklodzko@vp.plod poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub telefonicznie: 609 541 958 poza godzinami pracy Ośrodka.


Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego programu

Rodzina 500+.

Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa.


O G Ł O S Z E N I E


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje,
że od 1 kwietnia 2021r. przyjmuje na nowy okres zasiłkowy wnioski w formie papierowej w sprawie przyznania świadczeniawychowawczego (program Rodzina 500+).


Od 1 lutego 2021r. można składać wnioski w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną.


Nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczenia wychowawczego rozpoczyna się
1 czerwca 2021r. i kończy 31 maja 2022r.


Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2d, pok. nr 5 i 6 oraz na stronie Ośrodka ops.bip.klodzko.pl począwszy od 22 marca 2021r.


Wnioski będą przyjmowane wraz z niezbędnymi dokumentami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d, pok. nr 5 i 6 w podanym wyżej terminie w godz. od. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.


Terminy realizacji wniosków:
Lp.


Rodzaj świadczenia

Dzień złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów

Termin rozpatrzenia wniosku i realizacji świadczenia1.Świadczenia wychowawcze

(program
Rodzina 500+)


do 30 kwietnia 2021r.do 30 czerwca 2021r.


od 1 do 31 maja 2021r.do 31 lipca 2021r.


od 1 do 30 czerwca 2021r.do 31 sierpnia 2021r.


od 1 do 31 lipca 2021r.do 30 września 2021r.


od 1 do 31 sierpnia 2021r.


do 31 października 2021r.
Uruchomiliśmy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora


Program "Wspieraj Seniora" na rok 2020/2021

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia.

Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

W jego ramach uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia.

Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11

– dedykowana infolinia dla seniorów osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia.

Dodatkowe informacje można uzyskać wybierająć link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora -solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Oraz informacje na stronie Powiatowej Komendy Policji w Kłodzku:

http://www.klodzko.policja.gov.pl/dkl/aktualnosci/bieza/25414,Szanowni-seniorzy-i-mieszkancy-powiatu-Klodzkiego.html


OGŁOSZENIE

OSOBY, KTÓRE OD MIESIĄCA CZERWCA NIE POSIADAJĄ
DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PRZYZNAJĄCEJ POMOC,
A ŚWIADCZENIA OTRZYMUJĄ NA KONTO OSOBISTE
LUB PRZEKAZEM POCZTOWYM,

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KŁODZKU PO ODBIÓR DECYZJI.


INFORMUJEMY, IŻ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PAŃSTWEM BĘDZIE PRACOWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU
W CELU POINFORMOWANIA O TERMINIE, W KTÓRYM NALEŻY ODEBRAĆ DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ.


USTALONY Z PRACOWNIKIEM TERMIN BĘDZIE JEDYNYM MOŻLIWYM TERMINEM DO ODBIORU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ.


NIEODEBRANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W USTALONYM TERMINIE SPOWODUJE WYDŁUŻENIE PRZEKAZANIA
ŚWIADCZENIA - PONIEWAŻ WYPŁATA ŚWIADCZENIA MOŻE
NASTAPIĆ PO ODEBRANIU DECYZJI.


KASA CZYNNA

OD GODZ. 9:30 DO GODZ. 13:30

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ

PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI

W GODZ. OD 11:00 DO 11:30

NASTĄPI PRZERWA

W WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ


AKTUALIZACJA

KOMUNIKATU

DLA MIESZKAŃCÓW
MIASTA KŁODZKA

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM
STANEM EPIDEMII


INFORUMJEMY,
ŻE Z DNIEM 24.03.2020 R.


OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ ORAZ OSOBY SAMOTNE, STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE, BEZDOMNE, POTRZEBUJĄCE WSPARCIA W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE:


1) GORĄCEGO POSIŁKU

2) ŻYWNOŚCI

3)LEKÓW

4)USŁUG OPIEKUŃCZYCH

5)NOCLEGU

6)PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

  

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY

Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ
W KŁODZKU:


OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 7:00 DO 15:00

TEL. 74 865 43 00, 74 867 37 56, 74 867 72 17


LUB CAŁODOBOWO

POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

opsklodzko@vp.pl

LUB POPRZEZ

APLIKACJĘ KWARANTANNA DOMOWA

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa


Pracujemy

od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 15:00

przyjmowanie klientów pomocy społecznej

od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 10:00,

przyjmowanie klientów w sprawie świadczeń rodzinnych 500+, 300+

od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 15:00

Kasa Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku czynna: od 09:30 do 13:30, przerwa od 11:00 do 11:15.

Środa jest dniem wolnym od przyjmowania klientów.

__________________________________________________________________________ul. Stanisława Wyspiańskiego 2D

57-300 Kłodzko

tel:  (74) 865 - 43 - 00

fax: (74) 865 - 43 - 33

 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 14:56
Data weryfikacji:   24.04.2024 11:14
Data ostatniej zmiany:   24.04.2024 11:14 Rejestr zmian