Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 2D

57-300 Kłodzko

tel: 74 865 43 00

fax: 74 865 43 33

e-mail: ops@ops.klodzko.pl

 

Pismo ogólne, wniosek - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

______________________________________________________________

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: CAŁY ETAT - ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________


Informacja

Na placu miast partnerskich w Kłodzku 15 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.
Wigilijną wieczerzę uświetniły występy dzieci z kłodzkich szkół oraz z dzieci Placówki Wsparcia Dziennego.
Uczestnicy Wigilii otrzymali także paczki żywnościowe.
Organizatorem wspólnej wieczerzy był pan Michał Piszko - Burmistrz Miasta Kłodzka przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, Kłodzkiego Ośrodka Kultury, Twierdza Kłodzko, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Kłodzkie oraz Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku.

______________________________________________________________

Informacja o bezpłatnych poradach związanych z procedurą „Niebieskie Karty”.

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________

Informacja dotycząca nowego świadczenia pielęgnacyjnego
i świadczenia wspierającego od 01.01.2024r.

Od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego zostanie wprowadzone nowe świadczenie, świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej oraz nastąpi zmiana zasad dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. nr 1429 - dalej ustawa o świadczeniu wspierającym), która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, a także zmienia zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Nowy system opiera się na dwóch świadczeniach: świadczeniu pielęgnacyjnym i świadczeniu wspierającym.

NOWE świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie opiekunom niepełnosprawnych dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Świadczenie wspierające pobierać zaś będą mogły osoby niepełnosprawne, które osiągnęły 18. rok życia i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia w odpowiedniej, określonej punktowo, wysokości.

Nie ma zatem możliwości pobierania dwóch tych świadczeń równocześnie. W nowym systemie nie będzie już specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego.

W ustawie o świadczeniu wspierającym przewidziano również liczne regulacje dotyczące osób pobierających obecnie świadczenie pielęgnacyjne (dalej ,,stare’’ świadczenie pielęgnacyjne) lub specjalny zasiłek opiekuńczy (dalej SZO) na zasadach ochrony praw nabytych.

STARE świadczenie pielęgnacyjne lub SZO, do których prawo powstanie do 31.12.2023 r. będą przysługiwały na dotychczasowych zasadach.

Oznacza to, że opiekun osoby niepełnosprawnej będzie nadal uprawniony do „starych” świadczeń jedynie w przypadku spełniania wszystkich dotychczasowych warunków, w tym warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną.

W przypadku utraty ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej, której opiekun pobiera stare świadczenie pielęgnacyjne lub SZO kontynuacja wypłaty tych świadczeń jest możliwa pod warunkiem, że każdorazowo wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ustania prawa do SZO w związku z upływem okresu zasiłkowego, na który świadczenie zostało przyznane, prawo do SZO może być kontynuowane pod warunkiem, że wniosek o świadczenie na kolejny okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Ustawą o świadczeniu wspierającym wprowadzono również regulację, że w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki po 31.12.2023 r. stare świadczenie pielęgnacyjne lub SZO będzie przysługiwało opiekunowi do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. W takiej sytuacji opiekun będzie mógł w okresie pobierania świadczenia po zgonie osoby niepełnosprawnej podjąć pracę czy też ubiegać się o inne świadczenia np. świadczenie rodzicielskie. Przeszkodą nie będzie również uzyskanie emerytury lub renty za ten okres.

Świadczenia wypłacone za okres po zgonie osoby niepełnosprawnej nie stanowią tytułu do ubezpieczenia społecznego i składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie zostanie opłacona ani do ZUS ani do KRUS.

UWAGA! Jeżeli osoba niepełnosprawna, nad którą sprawujesz opiekę zdecyduje się ubiegać o świadczenie wspierające w ZUS, wówczas zawiesimy Ci wypłatę starego świadczenia pielęgnacyjnego lub SZO do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS. Jeżeli okaże się, że osoba niepełnosprawna otrzyma odmowę świadczenia wspierającego lub jej wniosek o to świadczenie pozostanie bez rozpatrzenia, zawieszona wypłata zostanie wznowiona.

STARE świadczenie pielęgnacyjne ani SZO nie będzie przysługiwało opiekunowi, jeśli osoba niepełnosprawna, nad którą sprawowana jest opieka, otrzyma świadczenie wspierające.

W sytuacji, gdy świadczenie pielęgnacyjne, bądź SZO, będą wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będą stanowiły nienależnie pobrane świadczenie. Opiekun będzie zobowiązany do zwrotu takiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami. Powstanie i kwota nienależnie pobranego świadczenia przez opiekuna będzie więc zależała od osoby niepełnosprawnej i okresu przyznania jej świadczenia wspierającego. Zapobiegawczo opiekun może zwrócić się do tutejszej jednostki o zawieszenie wypłaty świadczeń od daty, od której osoba niepełnosprawna będzie ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego.

Przyznanie świadczenia wspierającego będzie miało też taki skutek, że opiekun nie będzie miał już możliwości powrotu na stare świadczenie pielęgnacyjne czy SZO.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (dalej: NOWE świadczenie pielęgnacyjne).
Świadczenie to będzie przysługiwało od 1 stycznia 2024 roku:

1.   matce albo ojcu

2.   innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3.   opiekunowi faktycznemu dziecka,

4.   osobom sprawującym pieczę zastępczą

         – jeżeli sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Osoba niepełnosprawna musi legitymować się, tak samo jak dotychczas, orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Podstawową różnicą miedzy STARYM a NOWYM świadczeniem pielęgnacyjnym jest to, że nowe przysługuje wyłącznie do ukończenia 18 roku życia przez osobę niepełnosprawną oraz to, że opiekunowie będą mogli pracować i zarabiać. Ważne jest jedynie, aby osoba ubiegająca się o nowe świadczenie, była osobą z kręgu wyżej wymienionych osób uprawnionych do świadczenia i sprawowała opiekę nad dzieckiem legitymującym się odpowiednim orzeczeniem.

W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną spełniającą warunki do przyznania nowego świadczenia pielęgnacyjnego nie przyznaje się dwóch świadczeń natomiast wysokość nowego świadczenia pielęgnacyjnego podnosi się o 100% na drugą i każdą kolejna osobę nad którą sprawowana jest opieka.

NOWE świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1)   osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2)   osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

3)   osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

4)   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

5)   na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Nowe świadczenie pielęgnacyjne będzie waloryzowane co roku.

Jeżeli jako opiekun dziecka zdecydujesz się przejść na nowe świadczenie pielęgnacyjne po 31.12.2023 r., nie będziesz miał możliwości powrotu do pobierania świadczenia na starych zasadach.

W celu przejścia na nowe świadczenie pielęgnacyjne trzeba bowiem zrezygnować z pobierania starego świadczenia pielęgnacyjnego i złożyć wniosek o przyznanie nowego świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie wspierające

Świadczenie to będzie się należało osobie niepełnosprawnej, a nie jak dotychczas w świadczeniu pielęgnacyjnym – opiekunowi. Będzie to świadczenie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

Wnioski o świadczenie wspierające będzie można składać po 1 stycznia 2024 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej. Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia jest uprzednie uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Decyzje te będą wydawały Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wysokość świadczenia będzie uzależniona od ustalenia poziomu potrzeby wsparcia określonego w skali od 70 do 100 punktów i wynosić będzie od 40% do 220% renty socjalnej

Świadczenie wspierające jest niezależne od dochodu, nie ma w nim również ograniczeń dotyczących podejmowania pracy przez osobę niepełnosprawną. Jest to świadczenie nieopodatkowane, wolne od egzekucji oraz nieoskładkowane.

Za osobę, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie niepełnosprawnej, (której zostanie przyznane świadczenie wspierające), wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym będzie przysługiwało tylko jednej osobie.

Ważne! Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza to świadczenie etapami tzn.:

1 etap:
od 1 stycznia 2024 r. – o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 87 punktów.

2 etap: od 1 stycznia 2025 r. – o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskają decyzje ustalającą poziom wsparcia w przedziale od 78 do 86 punktów.

3 etap:
od 1 stycznia 2026 r. – o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskają decyzję ustalająca poziom wsparcia w przedziale między 70 a 77 punktów.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jeden wyjątek. Od 1 stycznia 2024 r. o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się również osoby, które uzyskają mniej niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia, jeżeli ich opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o ile spełnią inne warunki określone w ustawie o świadczeniu wspierającym.

Więcej Informacji o świadczeniu wspierającym można uzyskać na stronie MRPIPS:
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace -pytania-i-odpowiedzi

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że od 1 sierpnia 2023 r. przyjmuje wnioski w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024.

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________

Rejony pracowników socjalnych

Więcej informacji tutaj.

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

Wobec wejścia w życie w dniu 10 maja 2023 r. przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236) Gmina Miejska Kłodzko informuje, iż przystąpiono do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
Celem zakupu węgla należy pobrać stosowne zaświadczenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku (ul. Wyspiańskiego 2D).
Zaświadczenie należy przedłożyć, wraz z wnioskiem o zakup węgla, podmiotowi prowadzącemu sprzedaż na preferencyjnych warunkach – firma Sam-Bud-Rol, Towarowa Rampa, ul. Kolejowa w Kłodzku. W celu ustalenia szczegółów zakupu należy skontaktować się telefonicznie – tel. 666 062 072
Przyjmowanie wniosków prowadzone będzie od dnia 17.05.2023 r. do 30.06.2023 r.
W Gminie Miejskiej Kłodzko pozostało do sprzedaży (stan na dzień 17 maja br.):Towar z PGG - dane na dzień 30.04.2023

Wartość wyrażona w tonach

Cena brutto

Groszek II WESOŁA 

419,74

1590 zł/t

Groszek II STASZI

7,2

1590 zł/t

Ekogroszek RETOPAL 

23,34

1590 zł/t

Orzech WESOŁA  

16,24

1590 zł/t
Towar z PGE - dane na dzień 30.04.2023

Wartość wyrażona w tonach

Cena brutto

Orzech import 25+  

90,24

1500 zł/t

Groszek import 8-25

267,28

1500 zł/t


W sprzedaży końcowej węgla nie ma limitu ilościowego zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.
Zgodnie z nowelizacją ustawy jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawca jest uprawniony do dodatku węglowego.
Wnioski o zakup rozpatrywane są w kolejności wpłynięcia i do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej do dnia 31 lipca 2023 r.

______________________________________________________________

Informacja dla gospodarstw domowych, których wnioski o wypłatę dodatku węglowego pozostawiono bez rozpoznania ponieważ były to kolejne wnioski złożone pod tym samym adresem miejsca zamieszkania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że z dniem 3 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym odnosząca się m.in. do trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia więcej niż jednemu gospodarstwu domowemu mającemu ten sam adres miejsca zamieszkania.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących w odrębnych lokalach mieszkalnych, przeprowadza się wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie, czy gospodarstwa te zamieszkują pod jednym adresem, jednak w odrębnych lokalach mieszkalnych oraz, czy korzystają z oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się stosowną notatkę służbową.
W sytuacji, jeżeli z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego będzie wynikało zamieszkiwanie kilku gospodarstw domowych pod jednym adresem, jednak w odrębnych lokalach mieszkalnych, istnieje możliwość przyznania dodatku węglowego w trybie decyzji administracyjnej.
Ten szczególny tryb postępowania przy ustalaniu uprawnień do dodatku węglowego dotyczy wyłącznie spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających tj. przed 3 listopada 2022r.
Natomiast wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dodatku węglowego ponieważ ich gospodarstwa domowe były kolejnymi, które wystąpiły o wypłatę świadczenia i postępowanie w tej sprawie już się zakończyło, mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.
Jednocześnie informuję, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

____________________________________________________________INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU INFORMUJE, IŻ W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 12:30 DO 14:30 OSOBY PRZYBYWAJĄCE Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM BĘDĄ MOGŁY SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO ZORGANIZOWANEGO NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI (OSIR) W KŁODZKU.

WYPŁATY JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA WNIOSKI ZŁOŻONE W KWIETNIU 2022R. W WYSOKOŚCI 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM, OBECNIE PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

będą realizowane w kasie tutejszego Ośrodka 
i na konto w dniu:

23 czerwca 2022 r. (czwartek)

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

będą realizowane w kasie Ośrodka i na konto w dniu:


- przelewy na indywidualne rachunki bankowe dla osób, które pobierają świadczenia przelewem


OGŁOSZENIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku informuje, że są przyjmowane wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł/ na osobę, dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obecnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski można pobrać i złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2d od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.00.

  

 

INFORMACJA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU INFORMUJE, IŻ W SIEDZIBIE TUT. OŚRODKA UL. WYSPIAŃSKIEGO 2D 

OSOBY I RODZINY PRZYBYWAJĄCE Z UKRAINY NA TEREN MIASTA KŁODZKA MOGĄ UZYSKAĆ POMOC W POSTACI WSPARCIA W ZAŁATWIENIU SPRAW URZĘDOWYCH ORAZ ORGANIZACJI POMOCY MEDYCZNEJ.„TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”
W związku z obchodzonym w dniach 21-27 luty 2022r., „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku oraz Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Kłodzko zapraszają Państwa do skorzystania z telefonicznych, bezpłatnych porad prawnych.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku odbędą się dyżury telefoniczne, podczas których będą mogli Państwo skorzystać z porad pracowników socjalnych oraz przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

22.02.2022r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 15.00 
Starszy Pracownik Socjalny Izabela Puterko Tel. 74 865 43 23
23.02.2022r. (środa) w godzinach od 8.00 do 11.00
Specjalista Pracy Socjalnej Monika Marciniak Tel. 74 865 43 25
23.02.2022r. (środa) w godzinach od 12.00 do 14.00
Pracownik Socjalny Magdalena Kuczyńska Tel. 74 865 43 24
24.02.2022r. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 10.00
Starszy Pracownik Socjalny Renata Orczyk Tel. 74 865 43 26
24.02.2022r. (czwartek) w godzinach od 12.00 do 14.00
Pracownik Socjalny Łukasz Walerowicz Tel. 74 865 43 20
25.02.2022r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 10.00
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Jarosław Jarosz Tel. 74 865 43 15
25.02.2022r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 12.00
Starszy Pracownik Socjalny Adam Tyszecki Tel. 74 865 43 27

Zapraszam do skorzystania


 

 O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że począwszy

od 1 stycznia 2022r. organem uprawnionym do przyjmowania wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego (Program 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku przyznał prawo do świadczenia wychowawczego przed 1 stycznia 2022r. będą do końca okresu zasiłkowego tj. do 31 maja 2022r. nadal pobierały świadczenie na dotychczasowych zasadach w tut. Ośrodku.

W przypadku zmiany sytuacji życiowej mającej wpływ na przyznane świadczenia, należy o tym niezwłocznie poinformować tut. Ośrodek.


Zaproszenie do współpracy w zakresie realizacji bonów gotówkowych dla osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku w 2022 r.

Więcej informacji tutaj.  

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Asystent Rodziny.

Więcej informacji tutaj. 


 

WYPŁATY ZASIŁKÓW CELOWYCH NA OPAŁ I OGRZEWANIEbędą realizowane w kasie Ośrodka i na konto w dniach:

 

- przelewy na indywidualne rachunki bankowe dla osób, które pobierają świadczenia przelewem

  OGŁOSZENIE O NABORZE

- RODZINY WSPIERAJĄCE

INFORMACJA DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI


Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

 • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania
  i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia zgodnie z art.29 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek w tej sprawie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku
  (wzór w załączeniu);
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku;
 3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku;
 4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Kłodzku;
 5. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.


Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko, tel. 74 865 43 00; 74 867 37 56 lub drogą elektroniczną: opsklodzko@vp.plUruchomiliśmy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora


Program "Wspieraj Seniora" na rok 2020/2021

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia.

Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

W jego ramach uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia.

Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11

– dedykowana infolinia dla seniorów osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia.

Dodatkowe informacje można uzyskać wybierająć link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora -solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Oraz informacje na stronie Powiatowej Komendy Policji w Kłodzku:

http://www.klodzko.policja.gov.pl/dkl/aktualnosci/bieza/25414,Szanowni-seniorzy-i-mieszkancy-powiatu-Klodzkiego.html


OGŁOSZENIE

OSOBY, KTÓRE OD MIESIĄCA CZERWCA NIE POSIADAJĄ
DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PRZYZNAJĄCEJ POMOC,
A ŚWIADCZENIA OTRZYMUJĄ NA KONTO OSOBISTE
LUB PRZEKAZEM POCZTOWYM,

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KŁODZKU PO ODBIÓR DECYZJI.


INFORMUJEMY, IŻ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PAŃSTWEM BĘDZIE PRACOWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU
W CELU POINFORMOWANIA O TERMINIE, W KTÓRYM NALEŻY ODEBRAĆ DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ.


USTALONY Z PRACOWNIKIEM TERMIN BĘDZIE JEDYNYM MOŻLIWYM TERMINEM DO ODBIORU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ.


NIEODEBRANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W USTALONYM TERMINIE SPOWODUJE WYDŁUŻENIE PRZEKAZANIA
ŚWIADCZENIA - PONIEWAŻ WYPŁATA ŚWIADCZENIA MOŻE
NASTAPIĆ PO ODEBRANIU DECYZJI.


KASA CZYNNA

OD GODZ. 9:30 DO GODZ. 13:30

PRZERWA

W GODZ. OD 11:00 DO 11:30

W WYPŁACIE ŚWIADCZEŃPracujemy

od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 15:00

przyjmowanie klientów pomocy społecznej

od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 10:00,

przyjmowanie klientów w sprawie świadczeń rodzinnych

od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 14:00

Kasa Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku czynna: od 09:30 do 13:30, przerwa od 11:00 do 11:30.

Środa jest dniem wolnym od przyjmowania klientów.

__________________________________________________________________________ul. Stanisława Wyspiańskiego 2D

57-300 Kłodzko

tel:  (74) 865 - 43 - 00

fax: (74) 865 - 43 - 33

 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marek Mikulicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 14:56
Data weryfikacji:   13.06.2024 09:55
Data ostatniej zmiany:   13.06.2024 09:55 Rejestr zmian