Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Wspieranie rodziny Zadania Gminy w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Kategoria menu:Wspieranie rodziny

Zadania Gminy w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Treść informacji

 

Rodzina to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Wpływa na zachowanie dziecka oraz jego osobowość, przekazując mu swój system wartości, tradycje, aktywność, umiejętności i postępowanie w dalszym życiu. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Wobec tego, jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań.

Szczególnym problemem rodzin we współczesnym świecie jest zarówno trudna sytuacja materialna wynikająca ze zjawiska bezrobocia, niskiego poziomu płac, a tym samym niskich dochodów, której skutkiem jest wzrost kosztów utrzymania i edukacji, jak również osłabienie więzi emocjonalnych, spory i konflikty, separacje i rozwody, uzależnienia oraz zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo – wychowawczych.

 

Skumulowanie wielu problemów w rodzinie może prowadzić do obniżenia jej sił, prowadząc do osłabienia lub znacznego upośledzenia funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zahamowania harmonijnego rozwoju dzieci i ich przyszłej samodzielności życiowej.

 

Współczesna rodzina potrzebuje kompleksowego wsparcia jakie niosą sprawnie działające instytucje, organizacje społeczne i podmioty prywatne, które mogą skutecznie ją wspomagać. Wspólne zintegrowane działania wielu specjalistów powinny w założeniu przywrócić zdolności rodziny do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a odebranie dziecka i umieszczenie go w pieczy zastępczej powinno być ostatecznością w sytuacji wykorzystania wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej.

 

Zgodnie z Art. 176. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy:

 1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

 2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

 3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

     a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

     b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

     c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

 4) finansowanie:

 -  podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

 - kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;

 5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

 6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;

 7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy

 

  

Informacja powiązana z wydziałem:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Tabaczyński
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Tabaczyński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Tabaczyński
Data wytworzenia informacji:  30.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2018 08:21
Data weryfikacji:   30.03.2018 08:45
Data ostatniej zmiany:   30.03.2018 08:45 Rejestr zmian