Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Nabory na wolne stanowiska Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Pracownik Socjalny

Kategoria menu:Nabory na wolne stanowiska

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Pracownik Socjalny

Treść informacji

Kłodzko, dnia 16.09.2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku poszukuje kandydatów na wolne stanowisko pracy - Pracownik Socjalny
1. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę.
2. Liczba miejsc pracy: 1 pełny etat.
3. Przewidywany termin zatrudnienia: - od października 2022 r.
Wymagania niezbędne:
1. Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
3) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych,
4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt.3 - minister właściwy określił w drodze rozporządzenia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, z uwzględnieniem tematyki wykładów oraz minimalnej liczby godzin ich trwania, biorąc pod uwagę kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
5) spełnienie wymagań określonych w art.156 ust. 1, 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w załączeniu wyciąg z art. 156 ustawy o pomocy społecznej.
2. obywatelstwo polskie,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
Zakres zadań na stanowisku pracy:
1. praca socjalna;
2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
3. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
4. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
5. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
11. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
12. przygotowywanie wymaganej dokumentacji w celu ustalenia planu pomocy;
13. diagnozowanie podległego rejonu.

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy (w załączeniu) można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2d osobiście, listownie lub drogą elektroniczna na adres opsklodzko@vp.pl.

Dodatkowe informacji pod nr tel. 74 865 43 05 / 74 865 43 00
w załączeniu: klauzula informacyjna.

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  20.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  20.09.2022 08:22
Data weryfikacji:   20.09.2022 08:58
Data ostatniej zmiany:   20.09.2022 08:58 Rejestr zmian