Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Nabory na wolne stanowiska Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Asystent Rodziny

Kategoria menu:Nabory na wolne stanowiska

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Asystent Rodziny

Treść informacji

Kłodzko, dnia 15 listopad 2022 r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW
 NA STANOWISKO PRACY
ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: CAŁY ETAT - ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY

Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2022 r.

 

1.       Asystentem rodziny może być osoba, która:

1)    posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca
socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie pkt. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
c) średnie lub średnie branżowe i  szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2)     nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

3)     wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

2.       Asystent rodziny zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

3.       Minister właściwy do spraw rodziny określi w drodze rozporządzenia liczbę godzin i zakres programowy szkoleń , o których mowa w  pkt. 1 ppkt.1  lit. b i c.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

 Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1)    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2)    opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3)    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4)    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,

5)    wspieranie aktywności społecznej rodzin,

6)    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7)    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

8)    motywowanie  do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców  mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

9)    udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

10) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,

11) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci,

12) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

14) dokonywanie okresowej oceny nie rzadziej niż co pół roku sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki,

15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

16) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 

List motywacyjny, CV  wraz z załączonym kwestionariuszem osobowym z numerem kontaktowym oraz załączoną klauzulą o ochronie danych osobowych można składać
w siedzibie  Ośrodka,  e-mailem na adres opsklodzko@vp.pl,  faksem pod nr tel. 74 865 43 00  lub listownie .

Dodatkowe  informacje pod nr tel. 74 865 43 00

Informacja powiązana z wydziałem:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  15.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.11.2022 14:46
Data weryfikacji:   15.11.2022 14:50
Data ostatniej zmiany:   31.05.2023 14:11 Rejestr zmian