Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Nabory na wolne stanowiska Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Asystent Rodziny

Kategoria menu:Nabory na wolne stanowiska

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Asystent Rodziny

Treść informacji

Kłodzko, 27.12.2021 r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

 

UMOWA W SYSTEMIE ZADANIOWEGO SYSTEMU CZASU PRACY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę - pełny etat

Przewidywany termin zatrudnienia: od stycznia 2022 r.

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca

socjalna, lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy 2 dziećmi

lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na

podstawie pkt. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co

najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest

jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do

niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw

publicznych,

2. Asystent rodziny zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich

kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział

w szkoleniach oraz samokształcenie,

3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia liczbę

godzin i zakres programowy szkoleń, 0 których mowa w pkt. l pkt. 1 lit b i c.

 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu

wskazanym przez rodzinę. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i

w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy

zastępczej. planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy

dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,

5) wspieranie aktywności społecznej rodzin,

6) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

8) motywowanie rodziny do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na

celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności

psychospołecznych,

9) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach

psychoedukacyjnych,

10) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych W sytuacji zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci,

11) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci,

12) realizacja zadań określonych W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz 1860),

13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

14) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pól roku i

przekazywanie tej oceny Kierownikowi Jednostki,

16) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi

się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w

art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub

innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

List motywacyjny, CV wraz z załączonym kwestionariuszem osobowym z numerem

kontaktowym oraz załączoną klauzulą o ochronie danych osobowych można składać w

siedzibie Ośrodka, e-mailem na adres opsklodzko@vp.pl, faksem pod nr tel. 74 865 43 00

lub listownie.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Alicja Jarosz pod nr tel. 74 865 43 00 / 74 865 43 05

Informacja powiązana z wydziałem:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  27.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2021 10:07
Data weryfikacji:   28.12.2021 10:22
Data ostatniej zmiany:   15.11.2022 14:47 Rejestr zmian