Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Nabory na wolne stanowiska Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Asystent Rodziny

Kategoria menu:Nabory na wolne stanowiska

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pracy - Asystent Rodziny

Treść informacji

Kłodzko, dnia 31 maj 2023 r.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO PRACY
ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: CAŁY ETAT - ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY 2 etaty

1.     Przewidywany termin zatrudnienia:

·         1 etat - czerwiec 2023 r.

·         1 etat – wrzesień 2023 r.


Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
c) średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Asystent rodziny zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

Minister właściwy do spraw rodziny określi w drodze rozporządzenia liczbę godzin i zakres programowy szkoleń , o których mowa w ust 3 pkt. 1 lit. b i c.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

 Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2)  opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3)  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,

5)  wspieranie aktywności społecznej rodzin,

6)  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

8)  motywowanie  do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców  mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

9)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

10)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,

11)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci,

12)        realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

13)        prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

14)        dokonywanie okresowej oceny nie rzadziej niż co pół roku sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki,

15)        monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

16)        sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

17)        współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

18)        współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


List motywacyjny, CV wraz z załączonym kwestionariuszem osobowym z numerem kontaktowym oraz załączoną klauzulą o ochronie danych osobowych można składać
w siedzibie Ośrodka, e-mailem na adres opsklodzko@vp.pl,  faksem pod nr tel. 74 865 43 00 lub listownie.

Dodatkowe  informacje pod nr tel. 74 865 43 00

Informacja powiązana z wydziałem:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Jarosz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  31.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2023 13:51
Data weryfikacji:   31.05.2023 14:19
Data ostatniej zmiany:   31.05.2023 14:21 Rejestr zmian