Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Ośrodek Pomocy Społecznej

http://ops.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://ops.bip.klodzko.pl
Nabory na wolne stanowiska Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Kategoria menu:Nabory na wolne stanowiska

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Treść informacji

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.


Podstawa prawna: Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika  z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.


Obowiązki opiekuna prawnego: Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.


Obowiązki kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej: Powinnością kuratora jest opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie – w miarę możliwości jej bieżących potrzeb opieki lekarskiej; doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego; reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.
Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takie jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.


Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie kuratora lub opiekuna stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.


Kandydat na opiekuna prawnego oraz kuratora powinien:
posiadać obywatelstwo polskie,
mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystać z pełni praw publicznych,
być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,
nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
mieć nieposzlakowaną opinię.
Opiekunem, kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.


Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko; poniedziałek – piątek godz. 7.00-15.00. Osoba do kontaktu: Elwira Monika Jurek, tel. 74 865 43 10

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Marciniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marek Mikulicz
Autor ostatniej poprawki:   Marek Mikulicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marek Mikulicz
Data wytworzenia informacji:  06.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.06.2023 08:23
Data weryfikacji:   06.06.2023 08:25
Data ostatniej zmiany:   06.06.2023 08:35 Rejestr zmian